Hartelijk Loopbaanbegeleiding

Algemene voorwaarden

Algemeen
Hartelijk Loopbaanbegeleiding is in 2021 opgericht door Monika Sluga en is gevestigd in Apeldoorn.
KvK: 81348541
btw-id: NL003564070B82
Bank: NL67 KNAB 0604910681
Door CoreTalents© erkend KernTalentenanalist.
Aangesloten bij de beroepsvereniging van KernTalentenAnalisten in Nederland, KTAN.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke en mondelinge
overeenkomsten, van voorbereidende handelingen tot offerte tot uitvoering door Hartelijk
Loopbaanbegeleiding. Je wordt verondersteld deze voorwaarden vooraf te hebben gelezen en ermee
akkoord te zijn gegaan.

Vertrouwelijkheid
Alle gesprekken met jou (de cliënt) zijn vertrouwelijk. Indien van toepassing: Hartelijk Loopbaanbegeleiding deelt de inhoud van deze gesprekken uitsluitend met derden (je ouders/verzorgers,
opdrachtgever) na jouw toestemming.
Wanneer een organisatie Hartelijk Loopbaanbegeleiding inhuurt voor begeleiding van een
medewerker geldt dat alle in het loopbaantraject gedeelde informatie pas wordt besproken met de
opdrachtgever na uitdrukkelijke toestemming van de medewerker (de cliënt).

Aansprakelijkheid
Hartelijk Loopbaanbegeleiding staat voor oplossingsgericht handelen, maar biedt geen garanties. Jij
bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je loopbaankeuzes. De rol van Hartelijk Loopbaanbegeleiding is begeleidend, niet leidend. Met mijn kennis en ervaring zal ik je bijstaan om zelf
stappen te zetten die jou verder helpen bij het beantwoorden van vragen op het gebied van studieen loopbaankeuzes. De keuzes die je uiteindelijk maakt en de stappen die jij daadwerkelijk zet, zijn
jouw verantwoording. Hartelijk Loopbaanbegeleiding is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk
voor jouw beslissingen gedurende het traject en daarna.
Mocht er door Hartelijk Loopbaanbegeleiding grove nalatigheid of onzorgvuldigheid zijn betracht die
bij jou (of indien van toepassing: de opdrachtgever voor het traject) tot directe of indirecte schade
leidt, dan is de aansprakelijkheid van Hartelijk Loopbaanbegeleiding beperkt tot maximaal het bedrag
dat is betaald voor de diensten van Hartelijk Loopbaanbegeleiding.

Tarieven
De tarieven staan vermeld op de website en zijn exclusief 21% btw, tenzij anders vermeld.
Tariefswijzigingen worden uiterlijk een maand voor de ingangsdatum aangekondigd. In uitzonderlijke
gevallen kan van de basistarieven worden afgeweken. Dit zal te allen tijde vooraf met jou als cliënt
(en indien van toepassing: jouw ouders/verzorgers of opdrachtgever) worden besproken en worden
vastgelegd in een voor beide partijen bindende overeenkomst.

Betalingsvoorwaarden
Facturen van Hartelijk Loopbaanbegeleiding worden door jou (cliënt en/of de opdrachtgever) binnen
14 dagen na dagtekening betaald. Wanneer de betaling uitblijft, stuurt Hartelijk Loopbaanbegeleiding
een betalingsherinnering. Is daarop niet binnen 7 dagen aan de betalingsverplichting voldaan, zal
Hartelijk Loopbaanbegeleiding een tweede betalingsherinnering versturen, vermeerderd met € 25,00
voor administratiekosten. Mocht dan nog niet aan de betalingsverplichting zijn voldaan, is Hartelijk
Loopbaanbegeleiding genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan derden. Conform de wet
zijn de kosten van de incasso dan voor jou (cliënt en/of opdrachtgever).
Hartelijk Loopbaanbegeleiding zal bij betalingsachterstand de begeleiding opschorten, totdat aan de
betalingsverplichting is voldaan.

Verhindering
Je kunt een afspraak altijd verzetten. Houd er rekening mee dat een KernTalentenanalyse zo’n 3 uur
duurt, dus neem bijtijds contact op. Wanneer je verhindert bent, geef je dit uiterlijk 24 uur vóór de
afspraak telefonisch of via de app door. Voor afspraken die niet of niet op tijd worden afgezegd of
verzet, worden kosten in rekening gebracht.

Uitvoering
Wanneer je deze algemene voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat, kun je een afspraak
maken voor een gratis kennismakingsgesprek. In het geval van een studiekeuzetraject mogen je
ouders/verzorgers dit gesprek bijwonen, de vervolgafspraken niet. Dit wordt in het kennismakingsgesprek toegelicht. Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we de mogelijkheden van jouw
begeleidingstraject. Je kunt contact opnemen via de contactgegevens op de site.

Hartelijk welkom!

Monika Sluga
Februari 2021

Schuiven naar boven