Hartelijk Loopbaanbegeleiding

Privacy verklaring / disclaimer

Hartelijk Loopbaanbegeleiding, gevestigd Schrijnwerkershorst 439, 7328 PN APELDOORN, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://hartelijkloopbaanbegeleiding.nl
Schrijnwerkershorst 439
7328 PN APELDOORN
(+31) 06 42975736
Monika Sluga is de Functionaris Gegevensbescherming van Hartelijk Loopbaanbegeleiding. Zij is te
bereiken via Monika@hartelijkloopbaanbegeleiding.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hartelijk Loopbaanbegeleiding verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam;
 Geslacht;
 Geboortedatum;
 Adresgegevens;
 Telefoonnummer;
 E-mailadres;
 Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@hartelijkloopbaanbegeleiding.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hartelijk Loopbaanbegeleiding verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Het afhandelen van jouw betaling;
 Je te kunnen bellen of e-mailen en andere vormen van correspondentie indien dit nodig is om
onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 Hartelijk Loopbaanbegeleiding analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de
website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw
voorkeuren;
 Hartelijk Loopbaanbegeleiding verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Hartelijk Loopbaanbegeleiding neemt geen verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde
verwerkingen van besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder
dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hartelijk Loopbaanbegeleiding) tussen zit.
Wij maken geen bewust gebruik van dergelijke technische computerprogramma’s en/of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hartelijk Loopbaanbegeleiding bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 Jouw naam, contact- en bankgegevens: maximaal twee jaar na het beëindigen van onze
dienstverlening aan jou, uitgezonderd die gegevens die wij wettelijk moeten gebruiken en
bewaren, bijv. voor de Belastingdienst;
 Uitkomsten van de analyses, rapportages en inhoudelijke documenten: maximaal twee jaar na
datum van opstellen en voor zover anders dan na beëindiging van onze dienstverlening aan jou.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hartelijk Loopbaanbegeleiding verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijv.
bij het genereren van een digitaal rapport), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hartelijk
Loopbaanbegeleiding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hartelijk Loopbaanbegeleiding gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische
cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die
wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies
door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur
je een mail aan administratie@hartelijkloopbaanbegeleiding.nl
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
administratie@hartelijkloopbaanbegeleiding.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Hartelijk Loopbaanbegeleiding
zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hartelijk Loopbaanbegeleiding wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hartelijk Loopbaanbegeleiding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Monika Sluga via
Monika@hartelijkloopbaanbegeleiding.nl.

Schuiven naar boven